BJ로 전향했다던 다이아 솜이 리액션 근황

BJ로 전향했다던 다이아 솜이 리액션 근황

BJ로 전향했다던 다이아 솜이 리액션 근황

네이트판에 올라온 전 다이아 솜이 근황..

20220528-212211
20220528-212316
20220528-212331

…..이게 뭐람….

20220528-212335
20220528-212341
20220528-212350
20220528-212355
20220528-212407
20220528-212414
20220528-212434
20220528-212438
20220528-212452

왜 하필…..ㅠㅠㅠㅠ

20220528-212509
20220528-212517
20220528-212526
20220528-212530
20220528-212535

본인 선택이지만 팬들은 진짜 실망일듯..ㅠㅠ

이미지 부분 출처 – ‘네이트판’ 및 온라인 커뮤니티

이 지영

error: Content is protected !!